- Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ
Ngày đăng:13/05/2013

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Xây dựng, Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao tại Quyết định số số 6541/QĐ-UBND UBND ngày 15/12/2009 của UBND Thành phố.

I. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng:

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

- Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Trụ sở cơ quan đặt tại: 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Về thực hiện các văn bản Pháp luật và công tác pháp chế

2.1.1. Hướng dẫn, triển khai, kiểm tra đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, đảm bảo tính thống nhất, hiệu lực và hiệu quả trong phạm vi toàn Thành phố.

2.1.2. Chủ trì soạn thảo hoặc phối hợp với các ngành, các cấp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung sửa đổi các văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng của Sở Xây dựng để trình UBND Thành phố xem xét ban hành hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng ban hành.

2.1.3. Nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố, Bộ Xây dựng xem xét và điều chỉnh, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện các chế độ chính sách của ngành xây dựng khi không còn phù hợp.

2.1.4.Trình UBND Thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2.1.5. Tổ chức thực hiện công tác truyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

2.1.6. Xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, phí, giá dịch vụ hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.2. Về quy hoạch, kế hoạch:

2.2.1. Tham mưu trình UBND Thành phố về chiến lược phát triển ngành và chuyên ngành, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2.2. Nghiên cứu, xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc giúp UBND Thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, (bao gồm: kết cấu hạ tầng đô thị, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao) phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

2.2.3. Đề xuất và tham gia thẩm định đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng (kể cả đầu tư nước ngoài); tổ chức thực hiện theo trách nhiệm được phân công sau khi chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2.4. Đề xuất và tham gia thẩm định đối với các chương trình, đề tài nghiên cứu điều tra cơ bản, khoa học công nghệ thuộc chức năng của Sở và một số lĩnh vực quản lý đô thị theo quy định của UBND Thành phố.

2.2.5. Giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện những quy định trong lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc nhiệm vụ của Sở Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình; Rà soát, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các quy định phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của Thành phố.

2.2.6. Giúp UBND Thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, chỉ tiêu phát triển nhà ở dài hạn, 5 năm và hàng năm, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố theo từng giai đoạn.

2.2.7. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt theo uỷ quyền của UBND Thành phố các đồ án quy hoạch thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp; hướng dẫn việc tổ chức thực hiện sau khi đồ án được phê duyệt.

2.2.8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.3. Về xây dựng:

2.3.1 Tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch: Quản lý và cấp giấy phép xây dựng theo sự phân công, uỷ quyền của UBND Thành phố, thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật và quy định của UBND Thành phố; hướng dẫn UBND cấp quận, huyện, cấp xã, phường, thị trấn trong việc cấp phép xây dựng, quản lý sau khi cấp phép, thu hồi giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận, huyện và cấp xã, phường, thị trấn.

2.3.2 Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Thanh tra xây dựng quận, huyện; Theo dõi tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà nội; Đôn đốc, phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan cấp phép và Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Thành phố.

2.3.3 Công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình: Tham mưu và giúp UBND Thành phố trong việc thống nhất quản lý Nhà nước công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

2.3.4 Quản lý và tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định và phân công, uỷ quyền của UBND Thành phố.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra định kỳ các đơn vị được UBND Thành phố uỷ quyền và phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng do Thành phố quản lý và tổng hợp tình hình báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho UBND Thành phố.

2.3.5. Quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao đối với các dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng đến khi bàn giao đưa vào sử dụng và bảo hành các công trình.

2.3.6. Về quản lý chất lượng công trình xây dựng: giúp UBND Thành phố thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.

- Quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài theo phân cấp của Thành phố.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định các sự cố công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định của Nhà nước.

- Quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm tra và cấp giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

- Hướng dẫn quản lý, giám sát kỹ thuật, chất lượng xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng cho các lĩnh vực: thu gom, vận chuyển rác, xử lý rác thải; nạo vét bùn cống, mương, sông; quản lý, vận hành đèn đường; trồng hoa, thảm cỏ, cắt, tỉa cây xanh, cây bóng mát.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật tổ chức

thực hiện bảo trì theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.3.7 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của nhà nước, theo sự phân công, uỷ nhiệm của UBND Thành phố:

- Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu, giúp UBND Thành phố trong việc tổ chức xây dựng và công bố các định mức xây dựng cho các công trình, công việc đặc thù của Thành phố.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu, giúp UBND Thành phố trong việc hướng dẫn lập và quản lý giá xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Tham gia với các ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý các dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật; hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí các dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật.

2.3.8. Quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn:

- Quản lý, cấp các chứng chỉ hành nghề hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của nhà nước và uỷ quyền của Bộ Xây dựng, gồm: chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng, kỹ sư định giá xây dựng, chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản .v.v…, theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở đào tạo trong việc chấp hành các quy định về đào tạo và cấp giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, môi giới bất động sản, định giá bất động sản theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Thống kê, tổng hợp các chứng chỉ hành nghề đã cấp và thu hồi trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng.

- Quản lý và cấp giấy phép thầu xây dựng, tư vấn xây dựng cho các nhà thầunước ngoài trúng thầu xây dựng, tư vấn xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

2.3.9 Tham gia tổ chức giám định tư pháp về xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định.

2.4. Về vật liệu xây dựng

2.4.1. Giúp UBND Thành phố xây dựng và ban hành cơ chế chính sách quản lý, phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng.

2.4.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố (bao gồm sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng) trình UBND Thành phố phê duyệt, ban hành, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

2.4.3. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo sự uỷ quyền và phân công của UBND Thành phố.

2.4.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng vật liệu và cấu kiện vật liệu xây dựng sử dụng trong các công trình theo quy định của Bộ Xây dựng.

2.4.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu hợp chuẩn trong các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố.

2.5. Về nhà ở và công sở:

2.5.1. Quản lý nhà ở, công thự, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước do Thành phố quản lý; hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển quỹ nhà ở, công thự được giao quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và phân cấp của UBND Thành phố; hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì nhà công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Thành phố quản lý.

2.5.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê, lập danh bạ điều tra về diện tích, tình trạng phân loại, mục đích sử dụng và chuyển dịch sở hữu nhà của cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn UBND các Quận, Huyện làm thủ tục chuyển dịch sở hữu nhà ở trên địa bàn Quận, Huyện.

2.5.3. Hướng dẫn và tổ chức việc tiếp nhận quỹ nhà tự quản của Trung ương và Thành phố để thống nhất quản lý, tổ chức và tiến hành thủ tục mua bán, cho thuê nhà ở theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

2.5.4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND các Quận, Huyện thực hiện đánh biển số nhà trên địa bàn Thành phố.

2.5.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo và thực hiện các giải pháp chính sách để quản lý thống nhất các hoạt động về kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố.

2.5.6. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố về chính sách đất và nhà, Ban Điều hành chương trình phát triển nhà ở Thành phố, Hội đồng bán nhà Thành phố và Hội đồng 297 Thành phố.

2.5.7. Tham gia định giá các loại nhà, đất ở trên địa bàn Thành phố theo khung giá, nguyên tắc, phương pháp định giá các loại nhà, đất của nhà nước.

2.5.8. Xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; ban hành quy định về tiêu chí phân loại, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố.

2.5.9. Căn cứ tiêu chuẩn sử dụng nhà công vụ do Chính phủ ban hành, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ, khung giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội áp dụng cho từng thời kỳ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

2.5.10. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các tiêu chí điều tra, thống kê, đánh giá về nhà ở; chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở; hướng dẫn việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở, công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước; tổng hợp, công bố định kỳ năm năm thông tin về nhà ở trên địa bàn Thành phố.

2.5.11. Cấp Giấy chứng nhận và hướng dẫn, kiểm tra UBND các Quận, Huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

2.6. Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị:

2.6.1. Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn gồm: hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, vệ sinh đô thị (thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải), công viên, cây xanh đô thị, vườn thú; cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố theo quy định của nhà nước.

2.6.2. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách trình UBND Thành phố ban hành để khuyến khích, thu hút xã hội hoá trong công tác đầu tư, quản lý, phát triển dịch vụ công cộng: cấp nước sinh hoạt, thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; vệ sinh đô thị (thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải); công viên, cây xanh đô thị. vườn hoa, vườn thú nhằm tiết kiệm ngân sách đầu tư của nhà nước và Thành phố.

2.6.3. Giúp UBND Thành phố tiến hành tổ chức đấu thầu, giao thầu hoặc đặt hàng, kiểm tra, thanh quyết toán tài chính cho các nhà thầu về thực hiện dịch vụ công cộng: cấp nước, thoát nước, thu gom xử lý rác thải, công viên, vườn thú, ươm trồng, duy trì cây xanh bóng mát, duy trì chiếu sáng công cộng và các dịch vụ công cộng khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.6.4. Giúp UBND Thành phố thụ lý hồ sơ và cấp phép hoặc được UBND Thành phố uỷ quyền cấp phép cho các tổ chức và công dân trong việc cắt cây, tỉa cành, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh; cấp giấy phép thoả thuận thoát nước thải vào hệ thống thoát nước, thoả thuận điểm đấu nối cấp nước sinh hoạt.

2.7. Về phát triển đô thị

2.7.1. Giúp UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển đô thị, các chương trình, dự án trọng điểm của Thành phố về phát triển đô thị đã được Chính phủ phê duyệt.

2.7.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp về đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị.

2.7.3. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch đã được duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế Khu đô thị mới.

2.7.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt.

2.8. Về kinh doanh bất động sản

2.8.1. Giúp UBND Thành phố trong việc quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

2.8.2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

2.8.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng, hoạt động chuyển nhượng các dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

2.8.4. Tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; Cấp chứng chỉ định giá bất động sản.

2.8.5. Trình UBND Thành phố thành lập và quản lý, vận hành hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và hoạt động kinhdoanh bất động sản.

2.9. Quản lý, khai thác thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật:

2.9.1. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công công trình xây dựng và thông tin chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật

2.9.2. Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ, các sở ngành liên quan thực hiện nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật và công nghệ mới trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành xây dựng, vật liệu xây dựng Thành phố.

2.9.3. Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng để thực hiện và quản lý hoạt

động mạng thông tin và trang website của Sở.

2.9.4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của các cơ quan Trung ương và Thành phố.

2.10. Về Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp; Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố. Thu và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng đúng quy định của pháp luật.

2.11. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ:

2.11.1. Nghiên cứu và phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND Thành phố phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức theo hướng cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả.

2.11.2. Trình UBND Thành phố ban hành quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

2.11.3. Quy hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng (kể cả trong và ngoài nước) đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

2.11.4. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

2.12. Về quan hệ đối ngoại:

Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và sự phân công, uỷ quyền của UBND Thành phố.

2.13. Về Thanh tra và kiểm tra:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành xây dựng theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công sở.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công; quản lý hoạt động của các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở.

- Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, các Hội và Tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND Thành phố.

 

Các thông tin mới hơn

Các thông tin cũ hơn

(Hiện tại không có tin nào cũ hơn cùng chuyên mục với tin đang xem.!)

Tìm kiếm
Thư viện ảnh

Xem tất cả

Quảng Cáo