- Thông tin liên quan đến nhà ở xã hội
Thông báo nhận hồ sơ mua nhà (Đợt 2) Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại ô đất B4-CT1 và B5-CT2 thuộc quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm thuộc xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng:22/10/2013

 

-  Tên dự án: Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại lô đất B4-CT1, B5-CT2 khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội;

-  Chủ đầu tư dự án: Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô;

+ Văn phòng giao dịch: Lô đất CV6.9, đường Lê Văn Lương kéo dài (sát trường THCS Trung Văn).

+ Nhà điều hành dự án: đường Kẻ Vẽ thôn Nhật Tảo, Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. (đối diện UBND xã Đông Ngạc, Từ Liêm).

-  Địa điểm xây dựng dự án: Lô đất B4-CT1, B5-CT2 thuộc quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội;

-  Tiến độ thực hiện dự án: Đã khởi công vào ngày 9/10/2013, dự kiến  hoàn thành vào Quý I/2015.

-  Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng mới 04 nhà chung cư 12 tầng CT1, CT2A, CT2B, CT2C với các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

-  Tổng số lượng căn hộ: 930  

-  Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua (đợt 2): Từ ngày 21/10/2013 đến hết ngày 21/11/2013. trong giờ hành chính các ngày trong tuần (cả thứ 7 và Chủ nhật – Trừ ngày lễ).

-  Địa chỉ hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà:

Nhà điều hành dự án: đường Kẻ Vẽ thôn Nhật Tảo, Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. (đối diện UBND xã Đông Ngạc, Từ Liêm).

Điện thoại: 04.61281405

Số Hotline: 0964 60 85 86;                    0964 39 39 22     

-  Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán: Tháng 12/2013.

-  Thông tin được đăng tải: Trên báo Hà Nội Mới, trang web của Chủ đầu tư www.thudoinvest.com.vn;  www.thunhapthapthudo.com.vn;  trang web của Sở Xây dựng Hà Nội www.soxaydung.hanoi.gov.vn.

Mét sè ®iÓm cÇn l­u ý khi ®i nép hå s¬:

-       Mçi hé gia ®×nh hoÆc c¸ nh©n chØ ®­îc lµm 01 bé hå s¬; khi ®Õn nép Chñ ®Çu t­ sÏ kiÓm tra tÝnh hîp lÖ ®èi chiÕu theo quy ®Þnh vµ ghi giÊy biªn nhËn. NÕu hå s¬ ch­a hîp lÖ sÏ tr¶ l¹i cho ng­êi nép vµ ghi râ lý do ®Ó ng­êi nép hoµn thiÖn bæ sung. Chñ ®Çu t­ nhËn l¹i hå s¬ trong vßng 15 ngµy kÓ tõ ngµy tr¶ l¹i hå s¬ (mçi hå s¬ chØ ®­îc bæ sung hoµn thiÖn 01 lÇn).

-       C¸c c¸ nh©n ph¶i mang theo chøng minh th­ nh©n d©n vµ trùc tiÕp ®Õn nép hå s¬, ký giÊy biªn nhËn hå s¬. Chñ ®Çu t­ kh«ng nhËn hå s¬ do ng­êi kh¸c nép hé v× bÊt kú lý do nµo.

-       C¸c lo¹i giÊy tê, v¨n b¶n, chøng nhËn.. liªn quan hoÆc cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ®iÓm cña Hå s¬ cÇn ®­îc photo c«ng chøng, chøng thùc hoÆc x¸c nhËn cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn.

-  Chñ ®Çu t­ chØ nhËn hå s¬ ®¨ng ký mua nhµ t¹i mét ®iÓm duy nhÊt: Nhà điều hành dự án: đường Kẻ Vẽ thôn Nhật Tảo, Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. (đối diện UBND xã Đông Ngạc, Từ Liêm)

            Lưu ý: Chủ đầu tư chỉ được huy được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng khi công trình có thiết kế đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

 

Các thông tin mới hơn

1234

Các thông tin cũ hơn

12

Tìm kiếm
Thư viện ảnh

Xem tất cả

Quảng Cáo