Banner chính

Quyết định của UBND Thành phố về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 7414/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố


; ;