Banner chính

Thủ tục tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo

Thủ tục

Thủ tục : Tiếp công dân

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
Đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hoặc ủy quyền cho người khác để thực hiện việc khiếu nại (người đại diện phải xuất trình giấy tờ hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan làm việc của người được cử làm người đại diện).
Bước 2: Quá trình làm việc
- Yêu cầu công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.
- Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.
- Cán bộ tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận. 
- Người tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp và phải viết, giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.
- Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:
+ Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần bằng mẫu phiếu hướng dẫn.
Bước 3: Kết thúc
Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.

Cách thức thực hiện

Tại: Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội số 75 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân);
+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Phiếu hướng dẫn, Phiếu chuyển đơn.

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn khiếu nại 
- Đơn tố cáo
- Giấy uỷ quyền khiếu nại

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo điều 13, Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, khi công dân, người tiếp công dân có quyền:
- Từ chối không tiếp những trường hợp đã được kiểm tra, xem xét, xác minh đã có quyết định kết luật giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.
- Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế nội quy nơi tiếp dân.
- Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ rang những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.

Cơ sở pháp lý

- Luật khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo 2005;
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật Phòng, chống tham nhũng 2005;
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 3650/QĐ-SXD ngày 24/5/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

 

 

 

 

Thủ tục

Thủ tục : Xử lý đơn

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhận đơn
Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính).
Bước 2: Phân loại và xử lý đơn để xác định đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý
- Đối với đơn khiếu nại:
+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội và có đủ các điều kiện để giải quyết thì thụ lý để giải quyết và gửi thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cá nhân hoặc tổ chức chuyển đơn. Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.
+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.
+ Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì Sở Xây dựng Hà Nội không thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả đơn người khiếu nại (có phiếu trả đơn khiếu nại). Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.
- Đối với đơn tố cáo:
+ Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội thì  Sở thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, tố cáo.
+ Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định.
+ Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.          
- Đối với đơn phản ánh, kiến nghị:

Cách thức thực hiện

Tại: Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội số 75 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Đơn phản ánh, kiến nghị, đơn khiếu nại, đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có)
b) Số lượng:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đề giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phực tạp thì thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản trả lời, phiếu hướng dẫn, phiếu chuyển đơn.

Lệ phí

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn khiếu nại 
- Đơn tố cáo
- Giấy uỷ quyền khiếu nại

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo 2005;
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật Phòng, chống tham nhũng 2005;
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 3650/QĐ-SXD ngày 24/5/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.
 

 

 

 

Thủ tục

Thủ tục : Giải quyết khiếu nại lần đầu

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại
Nếu đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám độc Sở theo Luật Khiếu nại, tố cáo người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội. 
 - Bước 2: Thụ lý đơn 
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Sở Xây dựng Hà Nội thụ lý để giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.
- Bước 3: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại. 
Tổ công tác trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. 
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.
Khi gặp gỡ, đối thoại, đại diện cơ quan giải quyết nêu rõ nội dung cần đối thoại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.
Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do.
Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, Thanh tra Thành phố  tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại; kết luận đơn khiếu nại và báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội
- Bước 4:  Ra quyết định giải quyết khiếu nại.
Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

Cách thức thực hiện

Tại: Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội số 75 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn khiếu nại, hoặc bản ghi lời khiếu nại;
- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện;
- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).
b) Số lượng:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

uyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn khiếu nại 
- Giấy uỷ quyền khiếu nại

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo Điều 2, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo:
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần đầu.
- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.

Cơ sở pháp lý

- Luật khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo 2005;
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật Phòng, chống tham nhũng 2005;
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 3650/QĐ-SXD ngày 24/5/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

 

 

 

Thủ tục

Thủ tục : Giải quyết khiếu nại lần hai

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại
 Người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có) cho Cơ quan Sở Xây dựng Hà  Nội
- Bước 2: Thụ lý đơn 
Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Sở Xây dựng hà Nội thụ lý để giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do
- Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại. 
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, Thanh tra Thành phố có các quyền sau:
+ Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại;
+ Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung khiếu nại;
+ Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;
+ Mời người bị khiếu nại, người khiếu nại đến để tổ chức đối thoại (nếu cần);
+ Xác minh tại chỗ (nếu cần);
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
 Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu nêu trên phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.
Thanh tra Thành phố kết luận đơn khiếu nại lần hai và báo cáo UBND Thành phố.
- Bước 4:  Ra quyết định giải quyết khiếu nại.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan, người đã chuyển đơn đến, cơ quan quản lý cấp trên trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

Cách thức thực hiện

Tại: Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội số 75 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại, 
+ Giấy uỷ quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.
+ Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có).
+ Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có);
b) Số lượng hồ sơ: 01 bản

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn khiếu nại 
- Giấy uỷ quyền khiếu nại

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Theo Điều 2, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo:
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.
- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.

Cơ sở pháp lý

- Luật khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo 2005;
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật Phòng, chống tham nhũng 2005;
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 3650/QĐ-SXD ngày 24/5/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

 

 

 

Thủ tục

Thủ tục : Giải quyết tố cáo

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận đơn
Người tố cáo gửi đơn tố cáo đếncơ quan Sở Xây dựng Hà Nội. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo. 
- Bước 2: Thụ lý để giải quyết
Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, đơn tố cáo được thụ lý giải quyết.
- Bước 3: Xác minh việc tố cáo
Sở Xây dựng Hà Nội ra quyết định về việc tiến hành xác minh nội dung tố cáo theo Điều 70 của Luật Khiếu nại, tố cáo, trong quá trình xác minh việc tố cáo, Sở Xây dựng Hà Nội có quyền và nghĩa vụ sau:
+ Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.
+ Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi tố cáo.
+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Người tố cáo được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các thông tin khác có hại cho người tố cáo.
- Bước 4: Kết luận về nội dung tố cáo:
 Trước khi ban hành kết luận, Thanh tra Sở phải tổ chức thông báo dự thảo kết luận. Giám đốc Sở kết luật về nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm cảu người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm.
- Bước 5: Sau khi có kết luận, phải thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo cho các cá nhân và cơ quan, tổ chức theo quy định.

Cách thức thực hiện

- Tại: Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội số 75 Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo.
- Tài liệu, chứng cư liên quan (nếu có).
b) Số lượng:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kết luận đơn tố cáo

Lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn tố cáo

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Điều 65. Luật Khiếu nại tố cáo 1998 quy định: Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.
- Điều c, khoản 1, Điều 38 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định: Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.

Cơ sở pháp lý

- Luật khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo 2005;
- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật Phòng, chống tham nhũng 2005;
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 3650/QĐ-SXD ngày 24/5/2010 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.
 


; ;